devopsdays Shenzhen

November 16-17, 2018
Hilton Shenzhen Futian
Devopsdays is coming to Shenzhen!Dates
Friday, Nov 16, 2018 - Saturday, Nov 17, 2018

Follow Official DevOpsDays Wechat

DevOpsDays Official Wechat